Årsmöte 2021

Kallelse

Hjärtligt välkomna på Agroforestry Sveriges årsmöte som kommer att hållas lördagen den 27:e mars. Årsmötet kommer att hållas över videolänk som så mycket annat den senaste tiden. Vi hoppas på att detta ska göra att fler också kan delta. Årsmötet startar klockan 13:30 och är planerat att ta en dryg timme.


Dagordningen, verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen hittar ni längre ned på sidan. Utöver att vi redovisar vad föreningen gjort det gångna året och planerar inför nästa så kommer ni som medverkar också kunna rösta på fyra förslag på föreningslogga


Efter en paus möts vi igen för att lyssna på Jesper Sandström, ekobonde i Halland som bland annat håller på att etablera ett silvopastoralt system på sin gård och Anja Fjellgren, renskötare, specialist inom renskötsel på Skogsstyrelsen och vill sprida kunskaper om renskötsel kopplat till skogsbruk. Det kommer också finnas tid för diskussion och frågor.


Eftermiddagen avslutas klockan 16:00.


Vill ni komma in med motioner så kan ni göra detta fram till lördag den 13:e mars.


För att vara med på årets årsmöte måste man vara medlem. Alla föreningens medlemmar kommer att få en inbjudan med länk till årsmötet på förmiddagen lördagen den 27:e mars, så vill du delta se till att betala medlemsavgiften innan dess.


Vid frågor kontakta info@agroforestry.se.


Vi hoppas ser många av er den 27:e mars!
Styrelsen för Agroforestry Sverige 2020

Elsa, Linnéa, Linus, Maria, Mario och Sofia

Dagordning Årsmöte med Agroforestry Sverige

Datum: 27/3 13:30-14:30
Plats: Zoom

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av två justeringspersoner
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Årsmötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisorns berättelse för den tid som revisionen avser
 8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 9. Styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser
 10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 11. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter, revisor, revisorssuppleant samt minst två valberededare varav en sammankallande.
 14. Val av logga
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse 2020

Inledning

Trots de många utmaningar som 2020 har inneburit för människor och verksamheter världen över har året varit spännande och händelserikt här i föreningen. Vi har haft glädjen att välkomna nya medlemmar såväl som styrelseledamöter och ett stort antal nya följare på sociala medier. Nya processer har inletts för att stärka agroforestrys roll i Svenskt lantbruk och vi är tacksamma för de spännande föredrag och diskussioner som vi tillsammans skapat under de evenemang som genomförts under året. Det är också med hopp och tillförsikt vi ser på den utveckling av samhällsdebatten som i ökande grad lutar mot en förståelse av behovet av multifunktionella odlingssystem. Vi hoppas att dessa strömningar ska ge oss luft under vingarna när vi fortsätter arbetet in i 2021.


Årsmöte och styrelsemöten

Den 7:e mars hölls föreningens årsmöte i samarbete med Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen och Angereds gård. Vi hade ett tjugotal deltagare. Mötet avslutades med gemensam middag. Mario Hernandez, Maria Ernfors, Linus Linse och Sofia Martinell-Funch valdes in på två år och Elsa Lagerquist och Elina Magnusson valdes om på ett år.

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda styrelsemöten varav alla har varit över videomötesverktyget Zoom. Elina avgick från styrelsen under året och Linnéa Pasquier valdes in på medlemsmötet.


Medlemsmöte

Den 15:e november hölls via Zoom och samlade 12 medlemmar. Elsa, Mario och Sofia berättade om föreningens aktiviteter och tog in synpunkter från medlemmarna. Linnéa Pasquier valdes in i styrelsen.


Medlemsutveckling

Föreningen hade under 2020 50 medlemmar, vilket är en ökning med 11 personer. Inför webbinariet blev ytterligare 11 personer medlemmar, men de fick sitt medlemskap att även täcka 2021.


Policygruppen och enkät om agroforestry i Sverige
Under årets första styrelsemötet fastställdes att en arbetsgrupp behövdes för att arbeta specifikt med policyfrågor och att ett intresse fanns bland våra styrelsemedlemmar. En Policygrupp bildades i maj 2020 med 6 medlemmar (Linus Linse, Sofia Enfors, Linnéa Pasquier, Sofia Martinell-Funch, Mario Hernandez, Katarina Holmdahl och Christina Karlsson).

Gruppen ansåg att mer information gällande Agroforestry i Sverige behövdes för att kunna påbörja ett effektivt lobbyarbete. Enkäter utformades under året i syfte att få tydligare översikt över i vilken utsträckning olika agroforestrysystem används i Sverige, vilka behov och svårigheter praktiker runt om i landet möter, samt den intresserade allmänhetens synpunkter. Enkäterna lanserades och spreds genom ett flertal grupper, nätverk och föreningar, för att täcka en bred målgrupp, och hade gett 187 svar vid tiden då arbetet inleddes med att behandla svaren. Fler svar samlades till slutet av februari, dels för att fånga upp fler värdefulla inspel, dels för att ge ytterligare exponering till föreningen och agroforestry som odlingssystem. Svaren sammanställdes i en rapport som ska fungera som underlag för föreningens kommande lobbyarbete.


Filmvisningar

Den 10:e mars var Agroforestry Sverige med och organiserade en visning av filmen ”Leva inom planetgränserna, del 2 – agroforestry” av Maja Lindström tillsammans med Vi-skogen, Biocafé Tellus och Maja Lindströms Paradigmshiftfilm. Christina Schaffer, dåvarande representant för föreningen i Agroforestry Network var med och svarade på publikens frågor efter filmen. Salongen var mer eller mindre fullsatt och diskussionen efteråt engagerande. Samarbetet möjliggjordes av att Agroforestry Sverige är en del av Agroforestry Network. 

Den 11:e november skulle vi ha haft ytterligare en visning av Maja Lindströms film, denna gång på Angereds gård. Dock fick den fysiska visningen ställas in och det blev istället ett digitalt eftersnack med Mauricio Sagastuy från Angereds gård och Mario Hernandez från Agroforestry Sverige och deltagarna fick kolla på filmen själva. Filmen finns på nätet. Även på detta event var det stor uppslutning med många frågor om vad agroforestry är.


Webbinarium om agroforestry

Den 14:e november höll vi ett webbinarium med fyra inbjudna talare, Philipp Weiss, Dennis Olsson, Anders Lunneryd och Mauricio Sagastuy. Vi hade över 70 deltagare och presentationer så väl som efterföljande diskussioner var mycket intressanta. Elsa och Linus höll i planerande och genomförande.

  

Logga

Under året har vi jobbat med framtagandet av en logga till föreningen. Först fick medlemmarna möjlighet att skicka in sina förslag på logga och styrelsen valde ut tre som fick en mer professionell utformning av en grafisk designer. Processen med att välja logga kommer att gå vidare under 2021.


Representation i andra organisationer

EURAF

Agroforestry Sverige är representerade i den europeiska agroforestry föreningen EURAF som gör mycket lobbying i Europa parlamentet. I år har Mauricio Sagastuy och Katarina Holmdahl varit Sveriges representanter. Den 7:e februari var Elsa i Bryssel och representerade EURAF i Europa kommissionens ”Civil dialogue group” för landsbygdsutveckling där EU:s nya Gröna Giv och ”Farm to Fork” strategi presenterades. 


Agroforestry Network

Föreningen är också representerat i Agroforestry Network, som är ett Sverigebaserat nätverk av organisationer som främs arbetar med frågor kring agroforestry i Globala Syd. Representant från Agroforestry Sverige är Linus Linse. Under det gånga året har tre styrgruppsmöten hållits och ett antal kortare informationspublikationer, så kallade policy briefs, har getts ut av nätverket. De har behandlat ämnen som agroforestrys roll för matsäkerhet, vatten och resilienta landskap samt värdekedjor och marknadssystem kopplade till agroforestry i globala Syd. Som nämndes ovan så arrangerade Agroforestry Network en filmvisning i Stockholm i mars som Agroforestry Sverige var medarrangörer för.

Verksamhetsplan 2021


 • Sammanställning och publicering av policygruppens enkät
 • Påverkansarbete inför nya strategiska planen för jordbrukarstöd. Till exempel diskussion med politiker, skriva motion(er), skriva artiklar, samarbeta med andra intressegrupper
 • Workshop om lönsamhet i, finansiering av och stöd för agroforestrysystem idag och i framtiden
 • Logga - omröstning, färdigställning, lansering
 • Konferens höst 2021