2019

Verksamhetsberättelse 2019

Inledning

Verksamhetsåret 2019 har präglats av ett snabbt ökande intresse för agroforestry hos olika aktörer och i media. Det har hänt mycket inom och diskuterats mycket om agroforestry i Sverige och nya agroforestryprojekt har startats av såväl privatpersoner som hos lantbrukare och aktörer inom forskning, innovation och policy. Agroforestry nämns idag i sammanhang som det inte gjorts tidigare (till exempel bland lantbruksrådgivare), föredrag om skogsträdgårdar drar storpublik och en svensk film om agroforestry har fått uppskattning i både Sverige och Europa. Denna utveckling har styrelsen för Agroforestry Sverige följt med glädje. 

Fokus för AFSs verksamhet under 2019 har varit att planera och genomföra en studieresa till Östergötland i oktober, utveckla en ny hemsida samt att nätverka på olika sätt och med skilda aktörer (medverkan i styrgrupper, nätverk och olika typer av projekt, information och kunskapsspridning mm). Rubrikbilden: Pata negra grisar betar på ”Dehesa”, Spanien.

Årsmöte och styrelsemöten

Årsmötet hölls den 7 april på Stockholms universitet med ett tiotal deltagande. 

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda styrelsemöten varav alla varit telefonmöten. Större delen av styrelsen var också med och planerade och genomförde träffen i Omberg för vilket 14 telefonmöten hölls.

AFSs styrelse har under året bestått av 4 personer; Karin Höök, Elsa Lagerquist, Elina Magnusson och Christina Schaffer. 

Medlemsutveckling

Den 31/12 2019 hade Agroforestry Sverige 39 medlemmar. 

Mini-konferens i Östergötland

Det största arbetet som gjordes inom ramen för Agroforestry Sverige under 2019 var att planera och genomföra en tredagarsträff i Ombergstrakten i Östergötland, den 10-12 oktober. Arrangörsgruppen bestod av Linnéa Asplund, Sara Furenhed, Elsa Lagerquist, Johan Melin och Christina Schaffer. De tre dagarna bjöd på en blandning av föredrag och studiebesök som täckte många olika typer av agroforestry system, så som skogsträdgårdar, alléodling och naturbete. Arrangemanget fick mycket gott betyg, och de medverkande fick även tillfälle att knyta kontakter med både lettiska och danska likasinnade. Träffen sponsrades till viss del av samarbetspartnern Jordbruksverket och AFS hoppas på fortsatta samarbeten i framtiden. Mer om träffen kan du läsa på Agroforestry Sveriges hemsida http://www.agroforestry.se.

Utveckling av ny hemsida

Under året har AFS arbetat med att förnya hemsidan och ett nytt webhotell har införskaffats. Elina Magnusson (styrelseledamot sedan april 2019) har lett arbetet med utveckling av hemsidan för att få den snygg och lättnavigerad.

Representation i andra organisationer

Elsa Lagerquist har varit Sverigerepresentant i den Europeiska agroforestryföreningen EURAF och deltagit i möten både på distans och i Bryssel. Elsa har också representerat EURAF i ett ”Civil Dialogue Group” möte om landsbygdsutveckling. Civil Dialogue Groups finns inom olika ämnen är till för att dessa ska kunna komma med synpunkter på det arbete Europa kommissionen gör som rör deras sektor. EURAF har två stolar på några av de jordbruksrelaterade ämnena och representanter från EURAFs medlemsorganisationer är uppmuntrade att komma på dessa.  

Christina Schaffer har varit AFSs representant i Agroforestry Network (AFN). AFN är en paraplyorganisation för svenska aktörer som arbetar med frågor inom agroforestry. AFN arbetar huvudsakligen med globala frågor inom området.

Forsknings-, innovations- och policyprojekt

Céline Huart och Valters Kinna från Latvian Fund for Nature (LDF) kontaktade AFS om att söka projektpengar tillsammans med Sverige. LDF är en NGO i Lettland som arbetar med fokus på biologisk mångfald. Elsa Lagerquist arbetar med att få ihop en svensk grupp för att delta i arbetet med en ansökan om pengar inom LIFE Biodiversity (EU finansierade innovations projekt). Ansökan ska vara inne i mitten av juni och besked väntas i oktober.

En annan kontakt som kommit till via Agroforestry Sverige är kontakten mellan en grupp forskare vid SLU och en grupp forskare från andra europeiska länder. AFS blev kontaktade angående arbetet med att skriva en EU ansökan inom Horizon Euprope (EU finansiering för forskning) tillsammans med den europeiska gruppen. Ansökan skickades in i februari och svar väntas till våren/sommaren.

Agroforestry Sverige har av EURAF blivit tillfrågade om att bidra till ett policyprojekt om jordbruksmetoder som kan öka kolinlagringen i marken. Projektet genomförs av Institute for European Environmental Policy (IEEP). IEEP är en “nonprofit think tank” med kontor i Bryssel och London. Ett team med ekonomer, forskare och jurister arbetar tillsammans med olika aktörer i Europa, som till exempel EU institutioner, internationella aktörer, akademin, civila samhället och industrin för att producera evidensbaserad forskning och bidra till policyutveckling. AFS har till projektledaren förmedlat kontakter till flera svenska aktörer. Projektet handlar om policyutveckling och de svenska aktörerna intervjuas inom ramen för projektet. AFSs förhoppning är att projektet i förlängningen ska bidra till att lantbrukare som arbetar med agroforestry får betalt för det arbete de gör för att binda in kol i marken. 

Agroforestry Sverige har också blivit kontaktat av forskare vid RISE om att starta ett gemensamt forskningsprojekt. Det blev dock inget av, men kontakten finns kvar.

Information och kunskapsspridning

Näringsdepartementet har hört av sig till AFS för att få information om agroforestry.

Styrelsemöten

Vi har hållit 7 st protokollförda styrelsemöten via telefon.