5. Kantzonodling

Denna typ av odling förekommer i den produktiva kantzonen mellan produktionsfälten. Användbara träd och buskar planteras i olika höjder för att effektivt få stopp på vind och nyttja solen optimalt. Kantzonodling kan utgöras av:

  • Vindskydd – ger skydd åt djur, förebygger jorderosion och vindskador på växtlighet. 
  • Levande hägn – kan begränsa vilt att komma in i odlingar och husdjur att rymma.
  • Trädlinjehäckar – hamlades förr, i Skåne i form av pilträd i rader mellan åkrar och läggdor.
  • Korridorer – för vilda djur, fåglar och insekter som en konserverande naturmiljöåtgärd för att bevara den naturliga floran och faunan. Exempel på detta är Nyttoparker, framförallt om detta upprepas i landskapet så att nyttiga insekter kan förflytta sig.
  • Buffertzoner – plantering längs vattendrag som reglerar solljusinsläppet till och temperaturen i vattnet för fisklivet m.m. Buffertzonen förhindrar också övergödning, föroreningar och sediment att nå vattnet. Dessutom reglerar växtligheten översvämningar i området närmast vattnet. Denna typ av odling kring vattensamlingar (sjöar o.dyl.) har positiv inverkan på vattenkvaliteten både i jordbruks- och skogsbrukslandskap.

Willow rods for arts and crafts and water restoration – operating concept of WeidenArt, Freising
Soil Association, Scotland: Case Study: Coppicing at the Wild Croft in northern Scotland – Al and Aurore Whitford

Fotografier ovan; Maja Lindström Kling.