2022

Verksamhetsberättelse 2022

År 2022 var ett händelserikt år för föreningen. Vi har synts på mässor, samlat in bild- och filmmaterial för att kunna visa vad agroforestry kan vara i ett svenskt kontext, publicerat en film och varit en av arrangörerna till en konferens! Vi har också kraftigt ökat vår aktivitet på sociala medier och antalet medlemmar har ökat med 25%.

Agroforestry Sveriges styrelse har under 2022 huvudsakligen bestått av Elsa Lagerquist (ordförande), Maja Lindström Kling, Linus Linse, Mario Hernandez (kassör) och Sofia Martinell Funch (sekreterare). Den 19:e november hade föreningen ett fyllnadsval och Eva Johansson, Mauricio Sagastuy och Joakim Sundqvist valdes in. Styrelsen har under 2022 haft 10 protokollförda möten. Under året har föreningen haft drygt 80 betalande medlemmar, vilket är en ökning med ca 20 medlemmar sedan året innan.

Policygruppen
Under det gånga året har policygruppens arbete till största del legat på is då alla gruppens medlemmar varit upptagna på var sina håll. I början av året förbereddes en kort presentation som var tänkt att hållas i informations- och påverkanssyfte inför valet 2022. Det blev inte av på grund av tidsbrist, men materialet väntas kunna komma till nytta framgent. I höstas hölls ett uppstartsmöte för att samla gruppmedlemmarna och återuppta arbetet. Under mötet beslutades att gruppen ska fokusera på att ta fram en strategisk plan för att vägleda det kommande arbetet.

Projektet Potential & utvecklingsbehov för konkurrenskraftiga odlingssystem med agroforestry – en kunskapsinventering
Under året har Maja och Elsa jobbat med det av Jordbruksverket finansierade projektet Potential & utvecklingsbehov för konkurrenskraftiga odlingssystem med agroforestry – en kunskapsinventering. Fokus för i år har varit filmproduktion och agrforestrykonferens.

Filmproduktion
Filmproduktionen under 2022 har bestått av ett antal filminspelningstillfällen för att intervjua utvalda personer om deras agroforestrysystem. Det har också bestått utav besök på flera platser för att filma inklippsbilder, samt av redigeringsarbete och översättning av engelska undertexter. Den första filmen om Kyrkbygård blev klar i slutet av året. Film nummer två om Lilla Skräddaröd Permakulturgård klipps just nu, med uppehåll under jul och nyår. Film nummer tre filmas under maj 2023. Agroforestry Sverige har en egen youtubekanal som vi vill jobba vidare med, bla. genom att lägga till spellistor på filmer vi rekommenderar, genom fler bilder och mer text.

Konferens
Den 6-7:e oktober arrangerade föreningen tillsammans med SLU och Holma Folkhögskola en konferens med fokus på svensk agroforestry i skånska Alnarp. Talare från Finland, Danmark och Storbritannien var också på plats. Konferensen lockade ca 200 deltagare och var mycket uppskattad av alla närvarande. Dagen efter konferensen åkte 80 personer på studieresa till fyra agroforestrysystem i Skåne.

Broschyr
Det finns nu ett första skissupplägg på vad katalogen skall innehålla. Arbetet påbörjas efter årsskiftet, start och slutdatum för oss som kommer jobba med den är ännu inte satt. 1:e september 2023 ska hela projektet slutredovisas till Jordbruksverket.

Finansieringsgruppen
Finansieringsgruppen etablerades efter den svenska agroforestry konferensen i oktober. Syftet med finansieringsgruppen är att hjälpa lantbrukarna att få rätt stöd när det gäller finansiering av agroforestry system. Sedan november 2022 samarbetar finansieringsgruppen med Gårdskapital och Svensk Kolinlagring för att skapa en plan för hur man kan hjälpa lantbrukarna att navigera bland olika finansieringsmodeller. Vi utvecklar i samarbete med både organisationer finansieringsmodeller som kan bidra till flera olika lantbrukarna och som kan anpassa till flera olika sätt att jobba med agroforestry.

Nätverkande

Nordiska trädgårdar

Vi var tre st från Agroforestry Sverige som deltog i montern, som vi delade med Permakultur Sverige, på Nordiska Trädgårdar på Älvsjömässan i sista helgen i mars och början av april. Många kom och ville prata framförallt skogsträdgård och samplantering av ätbart, framförallt efter föredraget om Agroforestry som hölls på torsdagens förmiddag. Rollupen hann inte komma, men fick hjälp att trycka upp ett par större inplastade skyltar med loggan av Permakulturföreningen. Alla broschyrer gick åt.

Landsbygdsnätverket
Klimatanpassningsgruppen kom igång direkt efter nyår, men något hände med sammankallande så det blev uppehåll några månader tills Sofia från Agroforestry Sverige försökte dra ihop ett fortsatt arbete. Det ledde till att vi hade 2 seminarier, ett i oktober och ett i början av december om klimatanpassning av lantbruket. Första seminariet innehöll en föreläsning från SMHI och sedan en workshop om vad deltagarna skulle vilja veta mer om. Det andra seminariet föreläste bl.a. ett par lantbrukare varav en berättade om jordhälsa, regenerativt bete och lite om silvopasture.

Agroforestry Network
Föreningen har fortsatt varit representerat i det svenskbaserade nätverket Agroforestry Network som i första hand samlar aktörer som är driver agroforestryfrågor i utvecklingsländer. Nätverket har under året publicerat två stycken “policy briefs”, en om ungas förutsättningar att bedriva agroforestry och en
om möjligheterna att skala upp agroforestry i globala syd. Agroforestry Sverige ingår i arbetsgruppen för en kommande brief som behandlar potentialen hos agroforestry att ersätta skadliga kemikalier som bannlysts i stora delar av världen men fortfarande används i många utvecklingsländer.

EURAF
EURAF representanter under 2022 har varit Anders Lindén och Christina Schaffer. Delegaterna från de över 20 medlemsländerna har som vanligt haft möten en gång i månaden för att utbyta information om vad som händer i respektive land samt på EU nivå. Någon från EURAF brukar delta på de nationella större träffarna, vilket Gerry Lawson gjorde i på AFS konferens i Alnarp i höstas. I maj i år arrangerade EURAF den Europeiska Agroforestry konferensen. Mauricio Sagastuy var där och skrev ett kort sammandrag av konferensen som publicerades på hemsidan EURAF-konferensen i Nuoro, maj 2022 (agroforestry.se). Vi har även hjälpt till att översätta den terminologi som EURAF använder i sitt lobbyarbete till svenska. Ytterligare ett par s k policy briefs (målgruppsanpassade texter med strategisk vägledning) har producerats för hemsidan. Ny ordförande sedan 2022 är Judit Csikvari, Ungern. En ny hemsida kommer att lanseras under 2023 och till dess gäller fortfarande http://www.europeanagroforestry.eu/welcome

Naturskyddsföreningen
Den 22/9 var Elsa med på Naturskyddsföreningens workshop om lantbruket och den biologiska mångfalden som syftade till att olika aktörer inom den gröna sektorn skulle komma med inspel på en rapport i ämnet som Naturskyddsföreningen och Ekologiska Lantbrukarna jobbar med. Väldigt roligt att föreningen får en sådan förfrågan.

Kommunikation

Nyhetsbrev

Sju nyhetsbrev har skickats ut under året och vårt nyhetsbrev når nära 500 personer.

Facebook
Under året har 53 inlägg gjorts på Facebook sidan (fram till 14:e december). Många av dem kopplade till konferensen men även annan information om agroforestry i Sverige och världen. Information om kurser, webbinarier, filmer m.m. har spridits. Anna Stenberg hjälpte oss med publiceringar med presentationer av alla talare inför konferensen. På Facebook har vi haft ca 12500 personer som visat något av våra innehåll, ca 1200 som besökt sidan och 277 nya gilla-markeringar och följare. Detta är en förändring med +389,8, +57 och -10,4% sedan året innan.

Instagram
Under året har 24 inlägg gjorts på Instagram och 12 händelser (fram till 14:e december). Detta är en förändring med +166,7 och – 45,5. På Instagram har vi haft ca 2077 personer som visat något av våra innehåll, ca 2408 som besökt profilen och 908 nya gilla-markeringar och följare. Detta är en förändring med +161,3 och +43,8 för visat innehåll och profilbesök. Allt som lagts upp på Facebook har inte hamnat på Instagram.

Hemsidan
Allteftersom Agroforestry Sveriges hemsida har förnyats med start i början av året så har statistiken visat på ett ökat antal besök, i synnerhet kring konferensen med ett 80-100 tal besök om dagen. Tanken är att hemsidan fortsatt kan utvecklas åt det håll styrelsemedlemmarna önskar. Förslag är att knyta någon/några agroforestrypraktiserande / intresserade bloggare till den, och att vissa delar översätts till engelska, eftersom statistiken över besökare visar att många från andra länder hittar dit och eftersom det är viktigt att nå ut med vad som händer i Sverige internationellt. Ambitionen är att alla bilder på hemsidan skall vara föreningens egna (inte minst av upphovsrättsliga skäl) och att det skall finnas en bildbank. Hittills har förfrågningar om att få använda bilder som tagits för Agroforestry Sveriges räkning lånats ut gratis vid förfrågan, förutsatt att de uppger Agroforestry Sverige (agroforestry.se) och fotografens namn.

Inköp av reklamsaker
En rollup och broschyrer beställdes till Trädgårdsmässan i slutet av mars. Fler broschyrer beställdes till H22 CityExpo i juni och Agroforestrykonferensen i oktober. Till konferensen köptes t-shirts med föreningens logga så att det skulle vara lätt att se vilka som representerar föreningen och konferensen och som man kunde vända sig till med frågor.

Medverkan i framtagandet av Svenskt Sigills certifiering för regenerativt jordbruk
Sofia deltog på ett par möten i en rådfrågningsgrupp och workshop som Svensktsigill anordnade för att bl.a. definiera och kanske skapa en certifiering kring regenerativt lantbruk.

H22 CityExpo
Den 15 juni var vi med i Skanskas monter på i Helsingborg på H22 CityExpo för att prata om Agroforestry då Skanska har ritat ett kvarter på jordbruksmark där de delvis tagit in Agroforestry i planeringen, för att de skulle producera lika många kalorier som jordbruksmarken ger nu i den inplanerade boendemiljön. Träffade både privatpersoner, företag, kommuner och pratade med stadsplanerarna från Helsingborg, Karlskrona och Uppsala bl.a.

Kjell Sjelins minnesfond
Efter Kjell Sjelins bortgång i höstas har Ekologiska Lantbrukarna bestämt att starta en fond i hans minne. Minnesfonden ska årligen ge ut ett stipendium till någon som verkar i Kjells anda. Stipendiet ska vara en penninggåva + mentorskap, studiebesök och rådgivning. Föreningen har beslutat att bidra till denna fond. Till början med en summa på 2 000 kr. Med tiden får vi utvärdera om summan ska ändras.

Utmärkelse till årets agroforestry
I höstas bestämdes att vi vill börja utse årets agroforestry. Till en början så blir det bara ett diplom och en artikel på hemsidan men tanken är att utmärkelsen kan utvecklas till något större i framtiden. Man nominerar sig själv eller någon annan.

Rubrikbilden: Emilia Rekestad, Agroforestrykonferensen i Alnarp 2022.