Fördelar med agroforestry

Människan kan vara en positiv kraft

Med odlingssystem där träd, buskar och andra perenna växter ingår i en planerad samplantering kan vi, tillsammans med betesdjurens närvaro, skapa odlingslandskap som motverkar den globala uppvärmningen, utrotningen av arter, som minskar behovet av fossil energi och mycket mer. På så vis kan vi människor vara en del av lösningen, en positiv kraft.

Fördelar under mark
 • Ökad mångfald av mikroliv i marken ger bättre nedbrytning av organiskt material och bättre jordstruktur.
 • Ökat mikroliv i jorden bygger mer matjord.
 • Ökat mikroliv i jorden tillsammans med olika rötter ökar resiliensen mot extremklimat.
 • Samodling möjliggör en effektivare användning av markens näringsämnen.
 • Svampmycel som bildar ett mykorrhiza nätverk kan växa över stora områden mellan olika arters rötter. För att mykorrhizan ska trivas behövs flerårig orörd jord och kontinuerlig tillgång till växter.
 • Inlagring av kol i rotsystem, stam, grenverk och i jorden.
 • Man behöver inte tillsätta lika mycket kväve, ännu mindre om man samodlar med kvävefixerare.
 • Rätt valda arter förbättrar vattenhushållningen då de infiltrerar och dränerar vid mycket regn alternativt drar upp vatten från djupare jordlager under torrare perioder.
 • Vattenkvaliteten i närliggande vattendrag och i grundvatten förbättras då de perenna växternas rötter och den levande jorden bl.a.  fångar upp sediment, närings- och kemikalieläckage från jord- och skogsbruk. (En levande jord kan dessutom bryta ner föroreningar och sanera marker.)
 • Brunifieringen avhjälps naturligt med mer lövträd.
Fördelar ovan mark
 • Då odlingen sker i tre dimensioner ger det en högre fotosyntes och högre produktion av biomassa.
 • Förbättrar mikro- / lokalklimatet t.ex. genom att skapa skärmar för frostkänsliga växter och ge vindskydd.
 • Vindskydd minskar erosion.
 • Väletablerade perenner tål i många fall torka bättre än ettåriga växter.
 • Samplantering förebygger sjukdoms- och angrepp av skadedjur.
 • Kan bevara genetisk mångfald av träd och buskar då inhemska / lokala arter brukar vara en del av vissa system.
 • Genom att skapa fler och olika habitat ökar biodiversiteten och förbättrar förhållandena för pollinerare och andra nyttodjur.
 • Kan användas som småbiotoper eller korridorer mellan habitat för djur, fåglar, insekter mm.
 • Ökad djurvälfärd då träd / buskar ger skugga, lä och mer naturliga levnadsförhållanden.
 • Skuggad mark och växter behåller fukten bättre och sänker temperaturen (eftersträvas framförallt i torra och varma klimat).
Fördelar för bonden
 • Högre avkastning. Land Equivalent Ratio (LER) visar på att samodling ger en genomsnittlig 20-30 procentig ökning av produktionen per areal i tempererat klimat.
 • Kan ge olika typer av produkter i form av bioenergi, timmer, mat, medicinalväxter, djurfoder och andra specialprodukter (t.ex. kork eller julgran mm.) samtidigt som man fortsätter med tillexempel spannmålsproduktion. Detta ökar också den egna självförsörjningen.
 • Stabilare inkomst då man inte är beroende av en gröda. Samodling gör att man kan hantera varierande väder och fluktuerande priser bättre.
 • Förlängd skördesässong, från tidig vår till sen höst med perenner. Skörden sprids ut så att de olika grödorna inte ska skördas samtidigt inom samma tidsfönster.
 • Möjlighet till mer inkomst tack vare större produktion.
 • Möjligheter för nya marknader.
 • Behöver mindre besprutning och konstgödsel även i konventionell odling.
 • Kan innebära minskad utsädeshantering.
 • Innebär minskad jordbearbetning.
 • Innebär minskat behov av fossil energi. 
 • Matsäkerhet. Kan leverera mat under flera år även om skötsel inte skulle vara möjlig.

Fotografier: Lilla Skräddaröd permakulturgård, Österlen och fjällkor på Skallskogs fäbod, Maja Lindström Kling