Vad är agroforestry?

Agroforestry är ett samlingsnamn på odlingssystem där träd och buskar odlas tillsammans med andra grödor, ibland även i kombination med djur.


Agroforestry kan vara:

Silvopastorala (träd och djur)

Silviarabla (träd och grödor)

Silvoarablapastorala (träd, grödor och djur)

Skogsodling (t.ex. svamp- och örtodling)

Skogsträdgårdsodling


Träden i systemet bör också ha ett produktivt syfte.


Definitionen för agroforestry som vi har I föreningens stadgar är denna:

Med agroforestry menas integrering av vedartad vegetation med andra grödor och/eller djur på samma mark.

Det är en direktöversättning av den formulering som använts av den europeiska paraplyorganisationen för agroforestry (EURAF). 


Andra defenitioner

Det finns flera andra definitioner av agroforestry.
FAO definerar agroforestry som: ett gemensamt namn för markanvändningssystem och -tekniker där vedartade perenner (träd, buskar, palmer, bambu etc.) avsiktligt odlas på samma yta som jordbruksgrödor och/eller där husdjur hålls, i rum eller tid. FAO nämner även att de olika komponenterna interagerar ekologiskt såväl som ekonomiskt.


http://www.fao.org/forestry/agroforestry/80338/en


Foto: Elina Magnusson

FAO refererar också till en annan definition:  Agroforestry är ett dynamiskt, ekologiskt baserat, system för naturresursförvaltning som, genom integration av träd på gårdar och i jordbrukslandskapet, diversifierar och bibehåller produktion för social, ekonomisk och miljömässiga vinster för markanvändare på alla nivåer.

Det finns flera svenska översättningar av ordet agroforestry, bland annat trädjordbruk och skogsjordbruk. Föreningen Agroforestry Sverige har inte tagit ställning för någon specifik svensk term.

Det finns flera andra mer utförliga definitioner som används i olika forskningssammanhang. Det finns också flera olika system för att kategorisera olika sorters agroforestrysystem.Agroforestry i Sverige

I Sverige, liksom i många andra Europeiska länder, är agroforestry en gammal jordbruksmetod.

De mest välkända traditionella jordbruksmetoderna som skulle kunna gå under benämningen agroforestry är renhållningen i Sapmi, fäboddrift samt skogs- och ängsmarksbete.

Olika typer av fruktodlingar, köksträdgårdsodlingar och landskapsstrukturer som lähäckar och separata träd lär också ha bidragit till ett agroforestrylandskap.

Delar av dessa agroforestry system finns kvar än idag.

På senare tid har andra typer av agroforestry fått ökat intresse, framförallt skogsträdgårdar och alléodlingssystem.

I Sverige finns alltså ett brett spektra av agroforestry, som fungerar för olika komponenter (sorter av träd och buskar, grödor och djur) och på olika nivå av produktion (från småskalig självhushållning till produktion i större skala).

Foto: Felix Riecken för EURAF

Olika typer av agroforestrysystem


Här kommer du att kunna läsa mer om olika typer av agroforestrysystem, Sidan kommer uppdateras med mer info så småningom.


Agroforestrysystem i Sverige:

https://www.agroforestry.se/static/Development_5_ASPLUND.pdf


Beskrivning av hur ett alléodlingssystem anlades våren 2015 i Vattholma strax norr om Uppsala.

Alléodling – Agroforestry Vattholma (agroforestry-vattholma.se)


Mångfunktionella, lokala odlingssystem. Etablering av modern agroforestry i Sverige 2012–2016

https://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1039204/FULLTEXT01.pdf


Se mer i i våra länkar.