2021

Verksamhetsberättelse 2021

Mycket av föreningens arbete har i år fokuserat på att påverka politiker och nya jordbrukspolitiken (CAP) som på Europeisk nivå har gjort många förbättringar för lantbrukare som har agroforestrysystem på sina gårdar, men som behöver läggas till av den svenska regeringen för att svenska lantbrukare ska kunna ta del av detta. Vi har även börjat planera nästa års konferens.

Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten under 2021.

Föreningen hade 58 betalande medlemmar under 2021, varav en organisation.

Arbete under året

Policy-gruppen

  • Sammanställning av en enkät som skickats ut till olika praktiker och intresserade m.fl. för att få veta vad som står i vägen för att agroforestry ska initieras och utvecklas i Sverige
  • Skrivelse till jordbruks- och miljödepartementet
  • Upprättande av en kontaktlista för påverkansarbete och generella kontakter
  • Mailutskick med underlag till politiker, som tyvärr gav få svar
  • Påbörjat arbetet med Pitchen 20 för 22; avsikten är att ordna flera korta föredrag för framförallt politiker på olika nivåer inför valet 2022, där det är 10 minuters genomgång och 10 minuter till frågor. Därav ”Pitch 20 [min] för [valet år 20]22”

Policy-workshop

Den 20:e april höll vi en workshop för att låta medlemmar och andra komma med kommentarer på skrivelsen som Policy-gruppen tagit fram. Vi fick även en presentation av Rico Hübner och Julia Günzel från den tyska agroforestryföreningen om deras arbete för att få in agroforestry i det politiska samtalet, samt av Tamas Szedlak från Europakommissionen som berättade om hur stöden för agroforestry sett ut historiskt i EU.

EURAF

Under 2021 har EURAF arbetat på olika fronter. EURAF arbetar ofta med kommunikation genom att skriva om agroforestrynyheter i olika EU länder. Det sker framförallt via Twitter och via EURAFs nyhetsbrev. De har också under 2021 arbetat med policy och lobbying, projektförslag och finansieringsmöjligheter, konferenser och workshops. Några av de viktigaste områden som EURAF arbetade med i 2021 var:

  • Delegaterna från varje land har lobbat på sina respektive länder för att säkerställa att agroforestry nämns och blir inkluderat i den nya CAP 2023-2027 (Common Agricultural Policy).
  • EURAF har fått pengar för att kunna anställa en generalsekreterare som ska arbeta i EURAF från 2022 och framåt. Den personen kommer att vara EURAF första betalda anställd.
  • Italiens representanter bekräftade att de kan organisera och vara värd för nästa European Agroforestry Conference i maj 16-20 2022.
  • I 2021 har vi haft två nya medlemsländer i EURAF; Kroatien och Slovakien.

En kort översikt över politiska diskussioner om agroforestry i Europeiska unionen

Agroforestry network

Linus Linse har representerat Agroforestry Sverige i Agroforestry Network. Linnéa Pasquier började skriva policy brief för Agroforestry network under de sista månaderna 2021.

Samtal med politiker

Vi har under vårvintern haft möten med politiker från Socialdemokraterna och Miljöpartiet med förhoppning att kunna påverka deras inställning till agroforestry i nya jordbrukspolitiken (CAP). De vi pratat med visade stort intresse. Under nästa år kommer vi fortsätta informera politiker om agroforestry genom Policy-gruppens 20för22.

Workshop med Jordbruksverket

Jordbruksverket har i uppdrag att ta fram information om olika kolbindande aktiviteter på jordbruksmark och typfall av dessa för att beräkna kolinlagring i olika jordbrukssystem. Inom agroforestry har de anordnat två workshops som vi blev inbjudna till och som vi har deltagit i; den 29:e oktober anordnade Jordbruksverket en workshop där det fokuserades på alléodlingssystem, och den 10:e december hölls en andra workshop om betessystem. 

Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket är ett nätverk för föreningar, kommuner länsstyrelser med mera där fokus är på landsbygdsfrågor. Administrationen utgår från jordbruksverket. Den 25 november var det en heldags medlemsträff där det togs fram 4 fokusområden för en klimatanpassning för landsbygden, med fokus på livsmedelsnäringarna. Vi deltar i detta fortsatta arbete eftersom vi anser att agroforestry är en del av den lösningen.

Projektstöd Jordbruksverket

I slutet av året fick vi det positiva beskedet att vi beviljats ett projektstöd på 709 800 SEK för att finansiera tre kortfilmer om svenska agroforestrysystem, en ny hemsida, en nationell konferens om svensk agroforestry under 2022, samt en broschyr som sammanställer konferensen. (Broschyren planeras klar årsskiftet/våren 2023).

Konferensplanering

Under året har en grupp bestående av Maria Ernfors, Johanna Johansson, Marcos Lana, Linus Linse, Maja Lindström Kling och Elsa Lagerqvist börjat planera för nästa agroforestry konferens som kommer att hållas i Alnarp 6-8:e oktober 2022. Ett preliminärt program är framtaget och talare har blivit tillfrågade. Arbetet kommer att fortsätta under våren 2022.

Medverkan på Permakulturfestivalen

Stina Stomby och Mario Hernandez medverkade på Permakulturfestivalen som hölls av Holma folkhögskola i Höör under sommaren. Stina och Mario informerade om Agroforestry Sverige och nyttan av olika agroforestrysystem till praktiker och nyfikna i skolans skogsträdgård.