Välkommen till Alnarp 6-8 oktober för att tillsammans utforska agroforestryns möjligheter att bidra till mer hållbara matproduktionssystem

Facebookevent
Talare & program
Studieresa/gårdsbesök
For info in english; styrelsen@agroforestry.se

Tillsammans med dig vill vi utforska vad som görs inom svensk agroforestry idag, och hur agroforestry kan bidra till mer reslienta odlingssystem i framtiden. 6-8:e oktober arrangerar Agroforestry Sverige, Holma Folkhögskola, Institutionen för Biosystem och teknologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbruksverket och SLU Partnerskap Alnarp en tvådagars konferens om svensk agroforestry med efterföljande 1-dags studieresa (gårdsbesök). För att fler svenska lantbrukare, skogsbrukare och grönsaksodlare ska kunna etablera agroforestrysystem behövs kunskap om dessa system på flera nivåer. Vi kommer med denna konferens att belysa såväl praktik och forskning som policy och marknad, och har bjudit in några av Sveriges främsta aktörer inom agroforestry att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Vid sidan om föreläsningar bjuder konferensen även in till samtal och interaktivitet. Första dagen tittar vi på frågor som – vad är Agroforestyns största utmaningar respektive möjligheter i Sverige? Vilken är min roll att spela? Andra dagen avslutas med en workshop (Open Space) där vi samlas kring vad som kan stärka spridningen av agroforestry i Sverige. 

Studieresan går till tre agroforestrygårdar i södra och sydöstra Skåne, samt till Lönnstorps forskningsstation.

Framtidens odlingslandskap är mångfunktionellt OCH DIVERST

Agroforestry är en samling odlingssystem som inkluderar vedartade perenna växter (träd och buskar) i lantbruk / trädgård, eller för in djur och odling i skogen. Systemen uppfyller flera viktiga funktioner för bland annat mångfald, kolbindning, jordhälsa och produktivitet. De senaste åren har agroforestry fått allt mer uppmärksamhet i Sverige och övriga Europa för sin potential att göra odlingssystem och djurhållningssystem mer hållbara.

I många delar av Sverige är jordbruket idag specialiserat och uppdelat i olika typer av produktion med storskaliga och intensiva brukningsmetoder. Agroforestry erbjuder en möjlighet att få in mer diversitet i landskapen, att minska näringsläckage eller erosion, skapa mer slutna näringskretslopp och reglera skadegörare genom att gynna insekter och fåglar samtidigt som man kan få ut fler produkter från sin mark. De mest positiva effekterna kan väntas i områden som domineras av växtodling, men även i de andra delarna kan gynnsamma ekonomiska, sociala och miljömässiga synergier uppstå.

Främja efterfrågan, påverka policyn, nätverka!

Genom att skapa en mötesplats där lantbrukare och andra praktiker som vill etablera egna agroforestrysystem kan möta pionjärer inom fältet, forskare, politiker, tjänstepersoner m.fl., är vår förhoppning med konferensen att;

  • Inspirera fler till att etablera flerfunktionella system som gynnar både miljön och företaget genom nya produkter och högre total produktivitet.
  • Främja en efterfrågan på både rådgivning och policyförändringar som underlättar för lantbrukare att etablera och söka stöd för nya agroforestrysystem.
  • Skapa förutsättningar för lantbrukare att lära av goda exempel, nätverka och utbyta erfarenheter samt få stöd kring hur de kan ta nästa steg i det egna företaget.
Perenna smaker

En av utmaningarna för de som intresserar sig för agroforestry är att systemen kan innebära produktion av produkter som det i dagsläget inte finns en förädlingskedja och utarbetad marknad för. Till exempel skulle hasselnötter, valnötter, mandlar och kastanj kunna produceras kommersiellt, men hur försäljningen ska se ut är oklart. Intresset hos konsumenter och restauranger att köpa svenskproducerade produkter så väl som “supermat” som bär, frukt och nötter är stort. Därmed bör det finnas en marknadsfördel i svenskproducerade bär, frukter och nötter, såväl vanliga som mindre vanliga. Agroforestry har stor potential för att möta denna efterfrågan. Ett viktigt område på konferensen är därför att föra in restaurang, kommun och återförsäljare i ett samtal om hur vi etablerar en marknad för de produkter som agroforestry system ger. Under konferensen vill vi ge utrymme för:

  • Dialog kring hur vi kan utveckla odlingen av inhemska bär, frukter och nötter, samt perenna grönsaker och vilka produkter som kan fås ut av dessa råvaror.
  • Dialog mellan producenter, livsmedelsförädlare och försäljare om hur produkter från agroforestrysystem bäst uppmärksammas och når konsumenterna.
Stärkt livsmedelskedja

Genom att främja agroforestry ser vi goda möjligheter till stärkta livsmedelskedjor på flera nivåer. I det småskaliga lantbruket ser vi på olika håll i landet att även odlare med mycket små arealer kan etablera högintensiva agroforestrysystem och få sina produkter sålda på lokala marknader, till exempel REKO-ringar. Detta ökar även möjligheterna att bedriva jordbruk i mindre skala på deltid och kan engagera fler i livsmedelsproduktionen. En diversifierad produktion ger även fler arbetsmöjligheter i lantbrukssektorn. I det storskaliga lantbruket ger ökad biologisk mångfald ekonomiska såväl som miljömässiga fördelar såsom diversifierad produktion och nya metoder för att begränsa växtsjukdomar, skadegörare och minska användning av insatsvaror. Nya produkter i jordbrukslandskapet kan främja svenskt mathantverk och måltidsturism samt skapa möjligheter för nya produkter i förädlingsledet.

Vi som planerar konferensen

Vi som planerar konferensen är Johanna Johansson, vice rektor på Holma Folkhögskola, med utbildningar i agroforestry med inriktning på skogsträdgårdsodling, permakultur och
småskaligt odlingsföretagande. Maria Ernfors, som är forskare och en av de drivande i uppbyggnaden av forskningsområdet agroforestry på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. 2021 startade där en grundkurs i agroforestry och sedan 2017 finns där ett odlingssystemförsök där agroforestry är en av behandlingarna. Elsa Lagerqvist, som är doktorand på Sveriges Lantbruksuniversitet inom växtodlingsekologi. Elsa har varit styrelseledamot i Agroforestry Sverige sedan starten 2016 och EURAF representant mellan 2018 och 2020. Linus Linse, som är agronomstudent på SLU i Uppsala med inriktning mot landsbygdsutveckling. Maja Lindström Kling, är filmare & formgivare och har varit med i ansökningsprocessen till SLU samt står för layout och foto.

Kontakta konferensgruppen: elsa.lagerqvist@agroforestry.se

Hemsida, filmer, broschyr

Insamlade kunskaper under konferensen kommer sammanställas i en webbbroschyr samt på denna hemsida. Konferens, hemsida, broschyr och kortfilmer genomförs med Jordbruksverkets projektstöd ”Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling”, 2021.

Fotografier; Maja Lindström Kling, Anders Lunneryd. Logga, agroforestrykonferens: Daniel Larsson.