Välkommen till Alnarp 6-8 oktober för att tillsammans utforska agroforestryns möjligheter att bidra till mer hållbara matproduktionssystem!INFO

ANMÄL DIG HÄR (SIGN UP HERE) – Begränsat antal platser, anmäl dig senast 4 september.
GRATIS INTRÄDE! (FREE ENTRANCE!)
DATUM (DATES): 6-8 oktober 2022
SCHEMA (SCHEDULE)
GÅRDSBESÖK (FARM VISITS
) inkl. bussresa till och från Malmö, lunch, fika & middag 300 kr. (including bus trip & meals)
BUFFÉMIDDAG (SOCIAL DINNER) på restaurang ”Alnarp 9” (Sundsvägen 9) 250 kr, student/pensionär 150 kr.
ADRESS (ADDRESS): ”Aulan” (konferensen) Sundsvägen 6, SLU, Alnarp (”Bobos hjärta”)

ÖVERNATTNING till reducerat pris, hitta hit e.t.c. se nedan. For info in english: styrelsen@agroforesty.se

Om du som besökare / talare har informationsmaterial relaterat till ett agroforestry (så som poster, roll-up, info-blad, broschyrer etc.) som du vill sätta upp eller lägga fram i samband med konferensen, hör av dig till oss: styrelsen@agroforestry.se

OM KONFERENSEN

Agroforestry är en samling odlingssystem som inkluderar vedartade perenna växter (träd och buskar) i lantbruk / trädgård, eller för in djur och odling i skogen. Systemen uppfyller flera viktiga funktioner för bland annat mångfald, kolbindning, jordhälsa och produktivitet. De senaste åren har agroforestry fått allt mer uppmärksamhet i Sverige och övriga Europa för sin potential att göra odlingssystem och djurhållningssystem mer hållbara. För att fler lantbrukare, skogsbrukare och grönsaksodlare ska kunna etablera agroforestrysystem behövs kunskap om dessa system på flera nivåer. Vi kommer med denna konferens att belysa såväl praktik och forskning som policy och marknad, och har bjudit in några av Sveriges främsta aktörer inom agroforestry att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

För att skapa förutsättningar för nätverkande och intressanta samtal under konferensen kommer vi att erbjuda en agroforestryinspirerad buffé den första konferenskvällen, till en kostnad av 250 kr (student/pensionär 150 kr).

Framtidens odlingslandskap är diverst & mångfunktionellt

I många delar av Sverige är jordbruket idag specialiserat och uppdelat i olika typer av produktion med storskaliga och intensiva brukningsmetoder. Agroforestry erbjuder en möjlighet att få in mer diversitet i landskapen, att minska näringsläckage eller erosion, skapa mer slutna näringskretslopp och reglera skadegörare genom att gynna insekter och fåglar samtidigt som man kan få ut fler produkter från sin mark. De mest positiva effekterna kan väntas i områden som domineras av växtodling, men även i de andra delarna kan gynnsamma ekonomiska, sociala och miljömässiga synergier uppstå.

Främja efterfrågan, påverka policyn, nätverka!

Genom att skapa en mötesplats där lantbrukare och andra praktiker som vill etablera egna agroforestrysystem kan möta pionjärer inom fältet, forskare, politiker, tjänstepersoner m.fl., är vår förhoppning med konferensen att;

  • Inspirera fler till att etablera flerfunktionella system som gynnar både miljön och företaget genom nya produkter och högre total produktivitet.
  • Främja en efterfrågan på både rådgivning och policyförändringar som underlättar för lantbrukare att etablera och söka stöd för nya agroforestrysystem.
  • Skapa förutsättningar för lantbrukare att lära av goda exempel, nätverka och utbyta erfarenheter samt få stöd kring hur de kan ta nästa steg i det egna företaget.

Perenna smaker & stärkt livsmedelskedja

Perenna smaker

En av utmaningarna för de som intresserar sig för agroforestry är att systemen kan innebära produktion av produkter som det i dagsläget inte finns en förädlingskedja och utarbetad marknad för. Till exempel skulle hasselnötter, valnötter, mandlar och kastanj kunna produceras kommersiellt, men hur försäljningen ska se ut är oklart. Intresset hos konsumenter och restauranger att köpa svenskproducerade produkter så väl som “supermat” som bär, frukt och nötter är stort. Därmed bör det finnas en marknadsfördel i svenskproducerade bär, frukter och nötter, såväl vanliga som mindre vanliga. Agroforestry har stor potential för att möta denna efterfrågan. Ett viktigt område på konferensen är därför att föra in restaurang, kommun och återförsäljare i ett samtal om hur vi etablerar en marknad för de produkter som agroforestry system ger. Under konferensen vill vi ge utrymme för:

  • Dialog kring hur vi kan utveckla odlingen av inhemska bär, frukter och nötter, samt perenna grönsaker och vilka produkter som kan fås ut av dessa råvaror.
  • Dialog mellan producenter, livsmedelsförädlare och försäljare om hur produkter från agroforestrysystem bäst uppmärksammas och når konsumenterna.
Stärkt livsmedelskedja

Genom att främja agroforestry ser vi goda möjligheter till stärkta livsmedelskedjor på flera nivåer. I det småskaliga lantbruket ser vi på olika håll i landet att även odlare med mycket små arealer kan etablera högintensiva agroforestrysystem och få sina produkter sålda på lokala marknader, till exempel REKO-ringar. Detta ökar även möjligheterna att bedriva jordbruk i mindre skala på deltid och kan engagera fler i livsmedelsproduktionen. En diversifierad produktion ger även fler arbetsmöjligheter i lantbrukssektorn. I det storskaliga lantbruket ger ökad biologisk mångfald ekonomiska såväl som miljömässiga fördelar såsom diversifierad produktion och nya metoder för att begränsa växtsjukdomar, skadegörare och minska användning av insatsvaror. Nya produkter i jordbrukslandskapet kan främja svenskt mathantverk och måltidsturism samt skapa möjligheter för nya produkter i förädlingsledet.

Vi som planerar konferensen

Vi som planerar konferensen är Johanna Johansson, vice rektor på Holma Folkhögskola, med utbildningar i agroforestry med inriktning på skogsträdgårdsodling, permakultur och
småskaligt odlingsföretagande. Maria Ernfors, som är forskare och en av de drivande i uppbyggnaden av forskningsområdet agroforestry på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. 2021 startade där en grundkurs i agroforestry och sedan 2017 finns där ett odlingssystemförsök där agroforestry är en av behandlingarna. Elsa Lagerqvist, som är doktorand på Sveriges Lantbruksuniversitet inom växtodlingsekologi. Elsa har varit styrelseledamot i Agroforestry Sverige sedan starten 2016 och EURAF representant mellan 2018 och 2020. Linus Linse, som är agronomstudent på SLU i Uppsala med inriktning mot landsbygdsutveckling. Maja Lindström Kling, som är filmare & formgivare.

Kontakta konferensgruppen: elsa.lagerqvist@agroforestry.se

Medverkande konferensen

De inbjudna att tala och visa sina gårdar under konferensen representerar ett brett spektra av agroforestrysystem och många av dem är välkända inom agroforestry och/eller jordbruk- och odlingssammanhang.

Hemsida, filmer, broschyr

Insamlade kunskaper under konferensen kommer sammanställas i en webbbroschyr samt på denna hemsida.

Fotografier; Maja Lindström Kling, Anders Lunneryd. Logga, agroforestrykonferens: Daniel Larsson.

hitta hit /how to get here

Tåg/ Train: Closest train station is in Åkarp, 2 km from Alnarp: Skånetrafiken
Buss/ Bus: Timetable and routes: Skånetrafiken
Bil/ Car: From E6, E22 or the inner circle in Malmö.

ÖVERNATTNING TILL REDUCERAT PRIS/ ACCOMODATION OPPORTUNITY:

Vi har avtal med Scandic hotell City & St Jörgen i Malmö för reservation av enkel- eller dubbelrum till reducerat pris. I bekräftelsen på din anmälan kommer info. om hur du bokar & rabattkod. (Reservera senast 7 aug 2022). For info in english; styrelsen@agroforestry.se

Konferens, hemsida, broschyr och kortfilmer genomförs med Jordbruksverkets projektstöd ”Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling”, 2021.