TALARE & PROGRAM


Uppdaterat program 6 & 7 oktober
Presentation av gårdarna & program 8 oktober

Olof Johansson, avdelningschef Jordbruksverket, Sara Furenhed, rådgivare ekologisk trädgårdsproduktion och Emma Svensson, samordnare, EU-programenheten berättar om Jordbruksverkets planer för mer svensk agroforestry, förutsättningar för system med hög biodiversitet och om deras regeringsuppdrag om ökad kolinlagring i svenskt lantbruk.


Gerry Lawson, EURAF European Agroforestry Federation | EURAF (utl.pt) Ersättare för Patrick Worms. Intervju med Gerry Lawson här.

Vi är otroligt glada över att Emilia Rekestad kommer anta rollen som moderator på konferensen. Emilia är erfaren processledare, lärare och odlare, som brinner för folkbildning och samverkan med syfte att stärka resiliens på olika nivåer –  ekologiskt, socialt och personligt. Sedan sex år tillbaka leder hon kursen Ett år i Omställning i samarbete med Omställningsnätverket & Eskilstunas folkhögskola. Som frilansande gör hon bl.a. uppdrag baserat på verktygslådan inom the Art of Hosting. Det är en ära att åter få vara med och leda den nationella Agroforestry konferensen, hälsar Emilia.

Andreas Jonsson jobbar med kunskapsspridning om hur man skapar hållbara och holistiska liv genom odling, kretslopp och social organisering. Dels genom kurser och rådgivning för Rotad, Rotad i Vånga, och dels som rektor och lärare inom permakultur och sociokrati på Holma Folkhögskola, Holma Folkhögskola – tillsammans odlar vi en hållbar värld (holmafolkhogskola.se). Andreas kommer att prata om sin syn på permakulturens roll i samhället, för landsbygdsutveckling och kontakten mellan stad och land.

Stephen Briggs, Ekologisk växtodlare på Whitehall Farm i Cambridgeshire, UK. På ca 50 hektar av sin mark bedrivs agroforestry i form av alléer av äppelträd, för att skydda sin jordbruksmark från erosion. I alléodlingen odlas 15 olika sorters äpplen, både traditionella sorter och moderna. Äpplena säljs som färsk frukt eller juice direkt till kunderna. Utöver att vara en agroforestry pionjär är Stephen Briggs också rådgivare åt andra lantbrukare samt har jobbat med policy både i Storbritannien och inom EU. Läs mer om och lyssna på Stephen här: Stephen Briggs | Agricology, Case Study: Farmer Stephen Briggs – Woodland Trust

Philipp Weiss, Puttmyra skogsträdgård, Stjärnsund. Philipp Weiss, är författaren till Nötodlarens handbok (2022), Skogsträdgården: odla ätbart överallt (Årets Trädgårdsbok 2018, tillsammans med Annevi Sjöberg) och Fleråriga grönsaker: upptäck, odla, njut (2016, tillsammans med Annevi Sjöberg och Daniel Larsson). Han bor i Stjärnsund i södra Dalarna där han med sin familj odlar bär, frukt och nötter och driver en liten plantskola för skogsträdgårdsväxter. Han undervisar och föreläser regelbundet i hela Norden om skogsträdgårdar, fleråriga nyttoväxter och nötodling och är lärare på Färnebo folkhögskola. Han har gestaltat offentliga ätliga miljöer i Lund, Örebro och Västerås. Foto: David Roxendal.

Kristoffer Rønn-Andersen driver företaget Regen Farmer i Danmark som syftar till att hjälpa lantbrukare i de nordiska länderna med design av agroforestrysystem, utveckling av agroforestryprojekt och projektfinansiering vid omställning till agroforestry. Detta med hjälp av ett digital planeringsverktyg som kombinerar systemdesign och ekonomisk modellering, för att visualisera och utvärdera potentiella framtida agroforestry scenarion.

Hanna Jönsson driver plantskolan Skogsträdgårdens växter, där hon tillsammans med My Kjellberg drar upp och förökar fleråriga grönsaker, buskar och funktionsväxter för ätbara ekosystem för nordligt klimat. Hon driver även Under eken, där hon producerar fleråriga grönsaker, frukt, bär och blomster till försäljning i egen gårdsbod samt till restauranger. Foto: Maja Lindström Kling.

Annevi Sjöberg Mångfaldsträdgården, Stjärnsund. Annevi Sjöberg är tillsammans med Philipp Weiss författare till Skogsträdgården: odla ätbart överallt (Årets Trädgårdsbok 2018) och Fleråriga grönsaker: upptäck, odla, njut (2016). Annevi är lärare på kursen skogsträdgårdsodling i praktiken vid Färnebo folkhögskola samt odlar och experimenterar med fleråriga grönsaker till självhushåll. Hon var nyligen delaktig i forskningsprojektet Odlingsvärda grönsaker för produktion och är nu med i ett nytt forskningsprojekt för att främja produktion av fleråriga grönsaker. Projektet är initierat av Eva Johansson vid Skillebyholm och finansierat av Jordbruksverket. Foto: Philipp Weiss.

Anna Berglund, Eldrimner. Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för mathantverkare som stödjer blivande mathantverkare att komma igång och etablerade mathantverkare att bli starkare som företagare. Eldrimner arbetar med kurser, seminarier, längre utbildningar, publikationer samt event som lyfter fram mathantverket. De jobbar både med att bevara traditionellt mathantverk men också med att utveckla det. Anna Berglund har ansvar för Eldrimners regionala arbete och kommer att ge oss en inblick i hur man som producent kan använda sig av mathantverk för att förädla sina produkter.

Gemensam konferensmiddag! Restaurang ”Alnarp 9”, Sundsvägen 9, Alnarp.

GÄSTFÖRELÄSARE DAG 2: PRAKTIK, FORSKNING & WORKSHOP

Anders Lunneryd, Ekologisk spannmålsodlare Lundens gård, Gärdhem, Trollhättan och tidigare ordförande i Ekologiska lantbrukarna. Blev inspirerad av Stephen Briggs att etablera agroforestry system på sin gård och har idag 15 hektar mark i alléodling med äppelträd och växtodling mellan alléerna. Motivationen till att anlägga agroforestry var framförallt att öka den biologiska mångfalden i landskapet som annars domineras av spannmålsodling. Anders Lunneryd kommer att berätta om erfarenheter av alléodling under svenska förhållanden.

Jesper Sandström, Kyrkbygård, Slättåkra, Halmstad. Grönsaks-, ägg- och köttproducent i Halland som bedriver sin produktion regenerativt med rotationsbete med nötkreatur och höns. Började för några år sedan att anlägga trädalléer i sina betesmarker för att de på sikt ska agera vindskydd och minska uttorkningen av betesmarkerna. Alléerna kommer även att producera frukt, bär och nötter till lokala konsumenter.

Christina och Steffen Meyer, skogsträdgårdsodlare, Gammelgård, Älmhult. Christina och Steffen har en privat skogsträdgård i Södra Småland på drygt 1000 m2, först och främst till självhushåll. De verkar för kunskapsspridning om skogsträdgårdsodling genom studiecirklar, artiklar, föreläsningar och försäljning av skogsträdgårdsrelaterade böcker och småplantor, samt med att etablera privata skogsträdgårdar, framförallt i villaträdgårdar.

Christina Schaffer, SU. Christina forskar på agroforestrysystem i Sverige inom ramen för avhandlingsarbetet “Agroforestry systems in Sweden: multifunctionality and transition towards sustainability“ på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hon är även anställd som lärare på Stockholms universitet, där hon undervisar och utvecklar tvärvetenskaplig utbildning, däribland en sommarkurs i stadsodling i vilken skogsträdgårdsodling tillämpas på campusområdet. Christina kombinerar teori, praktik, nätverkande och annan kunskapsspridning rörande agroforestry, och är bl a aktiv i föreningen Agroforestry Sverige, och är en av Sveriges delegater i EURAF 2022 (European Agroforestry Federation). Hon har ett småbruk i Bergslagen som sedan 2010 är inriktat mot skogsträdgårdsodling, frukt-, nöt- och biodling. Ämne: Agroforestrysystem i Sverige: multifunktionalitet och utveckling mot hållbarhet.

Rasmus Halfdan Jørgensen, Teaching Associate Professor, M.Sc., Ph.D. Applied plant ecology specialist, University of Copenhagen, department of Geosciences and Natural Resource Management – Forest and Landscape College. Rasmus is affiliated to research projects assessing the ecosystem effects on the intregration of trees in Danish agricultural landscapes (I.e. ROBUST) and has 5 year experience from designing and running the project course: Grøn Innovation i Praksis – Skovhave.

Henri Vanhanen Senior forskare på LUKE, National Research Institute Finland. Forskar på skogsekosystem varav skogsbaserad agroforestry är ett ämne. Har bland annat varit med i nätverket AFINET Afinet | AFINET (agroforestrynet.eu), som syftade till att gynna kunskapsutbytet mellan forskare och praktiker samt att sprida kunskap om agroforestry till Europa Parlamentet.

STUDIERESA DAG 3: Presentation av gårdarna och program för studieresan här

Anders Lindén, Skogsträdgården på gården Rydeholm.

Hampus & Emelie Skoglund, Skoglundarna.

Etta Säfve & Jona Elfdahl, Lilla Skräddaröd Permakulrurgård.

Konferensen finansieras med stöd från Europeiska jordbruksfonden, genom Jordbruksverkets projektstöd ”Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling”, 2021.